CERDD DANT

CERDD DANT

1.      PWYSIG Nodir trefniant pob cainc yn y RhestrTestunau a dylid glynu at y trefniant hwnnw. Gellir ychwanegu triniaeth offerynnol /neu leisiol at y gainc, ond ni chaniateir i unrhyw offeryn heblawr delyn/telynau swyddogol chwaraer trefniant llawn or gainc.

2.      Yng nghystadlaethau 245,253,255 a 257 rhaid defnyddio dwy delyn yn y rhagbrofion ac ar y llwyfan. Gall yr ail delyn naill ai fod o ddewis y cystadleuydd a than 30 oed neu yr ail delynor swyddogol sydd i enw gyferbyn r gystadleuaeth.

Ystyrir y defnydd o delynor ychwanegol at y ddwy delyn fel rhan o ensemble a rhaid iddynt, fel unrhyw offerynnwr arall a ddefnyddir fod o dan 30 oed. Maer nifer a nodir mewn grwp yn cyfeirio at y nifer syn canu.

3.      Os dymunir newid cyweirnod gwreiddiol y gainc, dylid cyfyngur newid i dn a hanner or naill ochr ir cyweirnod gwreiddiol.

4.  Dylair datgeinydd ar telynor sefydlur amseriad cyn dechrau canu.

5.  Rhaid i unigolion, parton a chorau ddysgur penillion i gyd. Mae defnyddio copi or geiriau mewn unrhyw fodd yn torri datgeinydd/iaid allan or gystadleuaeth.

6.  Ni chaniateir cynorthwyo cystadleuydd mewn unrhyw fodd or llwyfan nac or gynulleidfa. Dylair stiwardiaid sydd gofal rhagbrofion gyhoeddi hyn ar ddechrau ac yn ystod rhagbrawf.

7.      Pan fydd grwp neu barti yn defnyddio cerddoriaeth a recordiwyd ymlaen llaw neun chwaraen fyw unrhyw gerddoriaeth a gyhoeddwyd yn fasnachol, cyfrifoldeb y cyfryw grwp neu barti yw sicrhaur hawlfraint.

8.  Caniateir i 3 pharti gynrychiolir Rhanbarth yng nghystadlaethau rhifau 256 a 257.

9.  Yn yr Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth rhaid i holl gystadleuwyr yr adran Cerdd Dant dderbyn gwasanaeth Telynorion Swyddogol

yr   Eisteddfod   yn   y   rhagbrofion   ac   ar  y   llwyfan   (gweler  eithriad   yn

nghystadlaethau rhif 245,253,255,257).

Dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau gwasanaeth telynor ir eisteddfodau

hyn, ond pe cyfyd anhawster fe ganiateir defnyddio piano.  Rhaid sicrhau y

bydd pob cystadleuydd yn perfformio dan yr un amodau yn mhob achos,

h.y. un cyfeilydd swyddogol ar gyfer y gystadleuaeth, fel y nodwyd

uchod.

Mae canllawiau gosod i gystadlaethau yr adran hon, oni nodir yn wahanol ar gael yn Allwedd yTannau 2009.

59


CERDD DANT

CYSTADLAETHAU PARTI / CR

Penderfynwyd peidio nodi deulais/deusain,ond yn hytrach Parti/Cr yn unig-ar wahn i pan y nodir Parti Unsain. Golyga hyn bod rhyddid ir gosodwyr/ hyfforddwyr ddefnyddio cyfuniad o unsain, deulais, trillais ... fel y mynno yn l eu gweledigaeth.


240.


Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau

Ysgol yr Adar Bach, Mererid Hopwood

Ar bwys                                                                                           Gwasg Gomer

CaincCodiad yr Ehedydd, (tr. Mona Meirion) (1 122)

Bedw Gwynion                                              Cymdeithas Cerdd Dant Cymru


Gwasg Carreg Gwalch Eleri Owen

Gwasg Gomer Curiad

241.

Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4

Isho Isho Isho!, Carys Jones

Dwin byw mewn sw gydar cangarw

CaincDolfedw, Eleri Owen (1 122)

Lletyr Bugail

Gwobr:Tlws Coffar ParchedigW. O.Th omas

242.

Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6

Caseg wen yw cwsg o hyd, Ceri Wyn Jones Dwli o ddifri

Cainc:Penygraig,Bethan Bryn (122) Stelcian

243. Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl. 6 ac iau (Y.C.) (dim mwy na 12 mewn nifer)

Gwasg Carreg Gwalch Cymdeithas Cerdd Dant Cymru

Tase buwch yn hedfan, Dyfan Roberts

Chwarae Plant

CaincBreuddwyd Rhysyn Bach (122)

Deg Cainc

Gwobr:Tlws CoffaTonwen Adams


DYSGWYR: CERDD DANT

244. Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl. 6 ac iau(D) (Dim mwy na 12 mewn nifer)

Fy jig-so i,Aled Francis

Yr un oed a bawd fy nhroed                                         Gwasg Carreg Gwalch

Cainc:Bryn Dreiniog, Eirian Williams (1 122)

Ceinciau99                                                    Cymdeithas Cerdd Dant Cymru


CERDD DANT


245.   Cr Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (Y.C./Adran)
(dim mwy na 30 mewn nifer)

Y Gerdd Werdd, Gwyneth Glyn

Cerddin Cerdded                                                                        Gwasg Gomer

CaincCeiro, Heledd Ann Hall (1 122)

Allwedd yTannau Rhif 51 - 1992                Cymdeithas Cerdd Dant Cymru

246.   Parti Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (Unsain) (Adran)
(dim mwy na 12 mewn nifer)

Wnes i ddim byd, Huw Daniel

Tawelwch taranodd Miss Tomos                               Gwasg Carreg Gwalch

Cainc:Awen,NanJones(112)

Tant ir Plant                                                                              Gwasg Gwynedd

Dylid cyplysu penillion 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6

247.   Unawd Cerdd Dant Bl. 7 - 9

IT. LlewJones y storwr Mawr, Mererid Hopwood

Ar bwys                                                                                           Gwasg Gomer

Cainc:TannauTawe,ElfairJones (1 1222)

AlawTawe                                                       Cymdeithas Cerdd Dant Cymru

Gwobr:Tlws Coffa Robin Hywel Griffiths

248.   Deuawd Cerdd Dant Bl. 9 ac iau

Snell

Telyn,Tudur Dylan Jones Cainc:EryriWen,(tr.Telynores Maldwyn) (122) Wyth o geinciau Cerdd Dant

Copi or gerdd ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn. Gwobr: Tlws Coffa Griff a Kitty Roberts


249. Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed

Dianc, Mererid Hopwood Arbwys

Cainc:Eiluned,Gwennant Pyrs (122) Dwynwen a cheinciau eraill


Gwasg Gomer Gwennant Pyrs


250. Deuawd,Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed

Y Penblwydd, Dewi Prysor

Penillion 1,2,4, a 5 yn unig                                            Dewi Prysor Williams

CaincTirymynach, Heledd Ann Hall (1 122)

TonnaurTannau                                           Cymdeithas Cerdd Dant Cymru

Geiriau ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn.


CERDD DANT

251.   Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed

Dim ond serch, Gwion Hallam

Poeth! Cerddi Poeth ac Oer                                                                     Y Lolfa

Cainc:Sws,BethanBryn(1122)

Y gainc ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn.

Bydd y buddugol yn cystadlu amYsgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru,BrynTerfel Gwobr: Tlws Coffa Edwin Roberts

252.   Deuawd,Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed

Detholiad penodol o Trafferth mewn tafarn, Dafydd ap Gwilym
Cainc
Cainc y Datgeiniad, (tr.Telynor Mawddwy a P. H. Lewis) (122)
Cainc y Delyn 1                                                                                               Snell

Copi or detholiad ac eglurhad ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn. Gwobr: Tlws Coffa Mary Lloyd

253.   Parti Cerdd Dant Bl. 7,8 a 9
(dim mwy na 20 mewn nifer)

Hyddgen, Ann Fychan

Blodeugerdd Bro Ddyfi

Cainc: Dyffryn Paith, Bethan Bryn (112)

Stelcian                                                                                                           Curiad

Dylid hepgor y cytgan

                                Copi or gerdd ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn.

Gwobr: Tlws Coffa Telynor Mawddwy

254. Parti Cerdd Dant Bl. 13 ac iau (D) (Dim mwy nag 16 mewn nifer)

A gymri di Gymru, Robat Gruffudd

Poeth! Cerddi Poeth ac Oer                                                                     Y Lolfa

CaincPen Dinas, Elsbeth M.Jones (122)

TannauTeifi                                                                                 Elsbeth M.Jones

                                Fe ddarperir gosodiad ond bydd gennych benrhyddid iw addasu

neu ddefnyddio eich gosodiad eich hun.

Copi or gosodiad ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn.

D.S. Rheolau Cystadlur Adr an ar dudalen 59, a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 10. Gweler hefyd Rheolau Cystadlur Dysgwyr ar dudalen 14.


CERDD DANT

255. Cr Cerdd Dant Bl. 13 ac iau (dim mwy na 25 mewn nifer)

Detholiad penodol oDan yWenallt, Dylan Thomas

Trosiad T.James Jones o Under Milk Wood, (1968)          Gwasg Gomer

Cainc:Llaregyb,Bethan Bryn (1 122)

Copi or detholiad, y gainc ar corfaniad ar gael o Adran yr Eisteddfod,

Glan-llyn.

Gwobr:Tlws Coffa IfanWyn Williams

256. Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd) (dim mwy na 16 mewn nifer)

Detholiad penodol o Llanfihangel dan eira, Huw Meirion Cainc:Taigwynion,Llio Penri (1 123)

Copi or detholiad ar gainc ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn. Gwobr:Tlws Coffar Capten Jack Jenkins

257. Parti Cerdd Dant 14-25 oed* (Aelwyd) (dim mwy na 16 mewn nifer)

Buchedd Garmon, Saunders Lewis

Cainc:Non,RhysTaylor(1122)

Copi or gainc ar geiriau ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn

Gwobr: Tlws Coffa y Parchedig a Mrs.Tegryn Davies,Aberporth.

Beirniaid: Rhodri Harries, Rhiannon Ifan, Geunor Roberts, Owain Sin, Arfon Williams

Telynorion: Dylan Cernyw, Dafydd Huw, Nia Keinor Jenkins, KatherineThomas, Llio Penri,Tomi Turner

D.S. Rheolau Cystadlur Adran ar dudalen 59, a hefyd y Rheolau Cyffredinol ar dudalen 10.

Gweler hefyd Rheolau Cystadlur Dysgwyr ar dudalen 14.CERDD DANT

CYFANSODDI: CERDD DANT

258.   Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed

Cyfansoddi cainc osod, amseriad, hyd, a naws o ddewis yr ymgeisydd.

Os bydd teilyngdod defnyddir y gainc fuddugol yn un o Eisteddfodaur dyfodol

Beirniad: Gaenor Hall

259.   Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed

Gosodiad deulais ar gyfer parti oedran Bl. 1 3 ac iau.

Dysg imi Garu Cymru,W. Rhys Nicholas

Caneuon Ffydd,                                       Pwyllgor Llyfr Emynau Cydenwadol

Cainc:Mererid, Menai Williams

Ceinciaur Dyffryn, Urdd Gobaith Cymru

Os bydd teilyngdod, defnyddir y gosodiad buddugol ar gyfer

cystadleuaeth Parti Cerdd Dant oedran Bl 13 ac iau Dysgwyr yn

Eisteddfod 201 1.

Dylid cyflwyno dau gopi or gerddoriaeth wedii chofnodi ar bapur, mewn

modd addas ir darn.

Gellir hefyd cyflwyno tp /neu ffeil midi os y cofnodir y gwaith ar

gyfrifiadur.

Beirniad: Gaenor Hall

D.S. Rheolau Cystadlur Adran ar dudalen 82 Rheolau Cyffredinol ar dudalen 10 a hefyd Rheolau Cyffredinol Adran y Dysgwyr ar dudalen 14.

D.S. Maen anghyfreithlon gwneud copau ychwanegol eich hun o gerddoriaeth, barddoniaeth neu unrhyw waith sydd wedi ei gyhoeddi.